Algemene leveringsvoorwaarden Public Development Group B.V.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en offertes, van de onderliggende BV zijnde: Public Development Group B.V., hierna te noemen ‘de opdrachtnemer en anderzijds de Opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers.

Definities

  • Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals hiervoor genoemd, verder te noemen Novostar.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Novostar een verbintenis aangaat, van haar diensten gebruik maakt, van haar een offerte of aanbieding vraagt, of anderszins in enigerlei relatie tot haar staat.
  • Derde: de natuurlijke persoon die niet in loondienst is van Novostar alsmede de rechtspersoon, die door Novostar voor de uitvoering van de opdracht voor Opdrachtgever, wordt ingeschakeld.
  • Uitvoerder: een medewerker van Novostar of een door Novostar ingezette Derde die de opdracht voor Opdrachtgever uitvoert.
  • Schaduwmanager: een in de overeenkomst nader te bepalen medewerker van Novostar die Uitvoerder zal begeleiden en ondersteunen bij de opdrachtuitvoering.

Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Novostar en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Indien enig deel van deze leveringsvoorwaarden door een bevoegd rechter of de wet onverbindend zou worden verklaard, is slechts dat deel voor zover dan nodig onverbindend en blijven deze leveringsvoorwaarden voor het overige onverkort in stand.

1. Medewerking Opdrachtgever
1.1 Opdrachtgever zal alle informatie die benodigd is voor een goede opzet en uitvoering van de opdracht tijdig aan Novostar verstrekken.
1.2 Opdrachtgever zal al het mogelijke doen om een goede uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder het ter beschikking stellen van een adequate werkplek en toegang tot relevante systemen.

2. Opdrachtuitvoering
2.1 Novostar neemt bij de aanvaarding en uitvoering van een opdracht, om in de ruimste zin te kunnen adviseren over de invulling, een inspanningsverplichting op zich.
2.2. Met inachtneming van de normen van goed vakmanschap zal Novostar alle beoogde activiteiten ondernemen om een goed eindresultaat te bewerkstelligen. Daar, ondanks de inspanningen van Novostar en de (medewerkers van de) Opdrachtgever, onvoorziene omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van Novostar (zoals; marktomstandigheid, reorganisatie en/of andere grote wijzigingen) een rol kunnen spelen bij de uitvoering van de opdracht, wordt geen garantie gegeven voor een uitvoering van de opdracht.

3. Voorstellen van de kandidaat
3.1 Kandidaten worden voorgedragen op basis van de professionele inschatting van de Novostar-consultant. De Novostar-consultant baseert zijn voordracht met name op zijn expertise en inlichtingen die de kandidaat over zichzelf gegeven heeft, ervan uitgaande dat deze informatie correct is.
3.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Novostar sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, waaronder gevolgschade, veroorzaakt door het handelen of nalaten van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de Opdrachtgever in dienst zijn getreden.

4. Non-concurrentie
4.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd en gedurende 6 maanden na afloop van de overeenkomst, zonder schriftelijke toestemming van Novostar, direct noch indirect een arbeids- of managementovereenkomst aangaan met Uitvoerder.
4.2 Bij overtreding van deze verplichting verbeurt Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling ten behoeve van Novostar een direct opeisbare boete van 40 maal het dan geldende dagtarief per overtreding, onverminderd het recht van Novostar op vordering van nakoming of schadevergoeding.
4.3 Het volledig overeengekomen bemiddelingsfee is eveneens verschuldigd indien cliënt binnen de periode van een jaar na aanlevering van de gegevens, een overeenkomst voor een vergelijkbare positie aangaat met een kandidaat, die middels deze gegevens eerder door Novostar schriftelijk of mondeling bij cliënt was geïntroduceerd. Cliënt is verplicht Novostar hiervan in kennis te stellen.

5. Het betrekken van Derden bij de opdrachtuitvoering
5.1. Het betrekken of inschakelen van Derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever of door Novostar geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
5.2. Novostar is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de door Novostar ingeschakelde Derde te aanvaarden, waarmee de aansprakelijkheid van Novostar gelijkelijk wordt beperkt.

6. Tarieven, kosten, facturatie en betaling
6.1 Alle prijzen in offertes en overeenkomsten van Novostar zijn exclusief BTW en alle overige kosten tenzij expliciet anders vermeld staat.
6.2 Tarieven zijn exclusief km vergoedingen à € 0,30 per gereden km binnen Nederland voor reiskosten tussen de locatie van uitvoering opdracht en de standplaats van de Uitvoerder.
6.3 Novostar is gerechtigd haar prijzen en tarieven per 1 januari van ieder jaar aan te passen.
6.4 Novostar zal de door Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst verschuldigde bedragen wekelijks factureren. Opdrachtgever dient die factuur binnen 30 dagen na factuurdatum aan Novostar te voldoen.
6.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn is Opdrachtgever, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen in het voorkomende geval voor rekening van Opdrachtgever en worden hierbij vastgesteld op 15 % van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
6.6 Indien een opdracht tot bemiddeling tot stand is gekomen en na één (of meerdere) door Novostar voorgedragen kandidaat (kandidaten) door de cliënt “on hold” wordt gesteld of wordt geannuleerd, dan is de cliënt een schadeloosstelling verschuldigd voor alle tot dan verrichte handelingen, ter grootte van 50% van de totale overeengekomen bemiddelingsfee, met een maximum van € 10.000,-.

7. Aanvullende werkzaamheden
7.1 Indien Opdrachtgever de overeenkomst wenst te verlengen, en/of het aantal dagen wenst te intensiveren, zal Novostar aan die wens zoveel mogelijk haar medewerking verlenen.

8. Dagelijkse opzegbaarheid en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
8.1 Door schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst gedurende de looptijd beëindigd na 30 dagen na ontvangst van de opzegging door Novostar, tenzij hiervan in de overeenkomst expliciet wordt afgezien.
8.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, zijn partijen in ieder geval te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, in geval van de navolgende omstandigheden:
8.3 Aanvraag tot surseance van betaling, van eigen faillissement of van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen door de andere partij;
8.4 Faillietverklaring van of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de andere partij of enig ander verlies van de beschikking over het vermogen van die andere partij;
8.5 Blijvend ernstig tekortschieten door de andere partij in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst na in verzuim te zijn gesteld bij aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van veertien dagen.

9. Intellectuele eigendom
9.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen berusten de rechten van intellectuele eigendom op modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en die door Novostar zijn aangeleverd, dan wel tijdens de opdracht door Novostar of door de door haar ingeschakelde Uitvoerder zijn ontwikkeld, uitsluitend bij Novostar.
9.2 Openbaarmaking, voltooiing of wijziging kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Novostar.
9.3 Opdrachtgever heeft slechts het recht stukken van de betreffende goederen te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

10. Geheimhouding
10.1 Novostar en Uitvoerder zijn tijdens de duur en na het einde van deze overeenkomst gehouden tot geheimhouding van de bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever, waaromtrent hen geheimhouding is opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs konden vermoeden.
10.2 Opdrachtgever zal zonder toestemming van Novostar aan anderen geen mededeling doen over de werkwijze van Novostar, dan wel haar geschriften of producten ter beschikking stellen.
10.3 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de overtreder zonder voorafgaande ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding. Het incasseren van deze boete laat onverlet het vorderen van schadevergoeding of nakoming door de ander.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Novostar is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht in redelijkheid mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade van Opdrachtgever wordt beperkt tot het bedrag dat Novostar voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 12.500,-.
11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde ook, die Opdrachtgever jegens Novostar kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

12. Toepasselijk recht
12.1 Overeenkomsten tussen Novostar en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

13. Geschillenregeling
13.1 Geschillen welke tussen Novostar en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Novostar met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Tilburg. Partijen zijn gehouden daaraan voorafgaand al het mogelijke te doen teneinde een regeling in der minne te bewerkstelligen.

Aanvullende leveringsvoorwaarden

De aanvullende leveringsvoorwaarden Maatwerk en/of Incompany zijn van toepassing op alle training en opleidingsdiensten van Novostar.

1. Recht tot weigeren van opdracht
Novostar kan een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het in conflict komt met de algemeen geldende normen en waarden.

2. Opdrachtaanvaarding
Novostar aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. Novostar garandeert dan ook dat de, op een opdracht in te zetten, medewerkers vanwege hun kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht kunnen werken. Partijen kunnen in overleg om andere medewerkers verzoeken, dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit. Novostar zal zodanige omstandigheden scheppen dat alle personen bij de Opdrachtgever, die aan de uitvoering van de opdracht dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

3. Totstandkoming van de opdracht
De opdracht wordt aanvaard zodra er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige overeenstemming bestaat tussen partijen. De overeenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds Novostar op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de Opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De Opdrachtgever en Novostar kunnen zich zodoende een beeld vormen van het opleidings- en/of coachingsvraagstuk, van de omvang van het opleidingstraject en de mogelijke resultaten daarvan. Als dit resulteert in een vooronderzoek en of intake dan worden vooraf met de Opdrachtgever de condities voor dit vooronderzoek en of intake afgesproken.

4. Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht)
Novostar heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken indien, op grond van veranderingen die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Novostar recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.

5. Het betrekken van derden bij de opdracht
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door Novostar geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6. Vertrouwelijkheid
Novostar zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de Opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

7. Leverings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden
7.1 Alle overeenkomsten en tarieven zijn exclusief 21 % BTW en exclusief € 0,30 per gereden kilometer voor reiskosten tussen de locatie van uitvoering van de opdracht en de standplaats van de Uitvoerder en worden uitgevoerd en gefactureerd door Novostar.
7.2 Annuleringskosten voor datum van feitelijke start van de levering van de dienstverlening door Novostar zijn: < 4 weken 100 %; < 6 weken ≥ 4 weken 75 %; ≥ 6 weken 25 %.

8. Intellectueel eigendom
Modules, modellen, methodieken, technieken, instrumenten, waaronder ook software als
e-learning en klantregistraties, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van de Novostar, tenzij anders overeengekomen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Novostar. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari 2020 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Alle inschrijving- en betalingsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden die eerder namens de genoemde BV zijn gepubliceerd, komen hiermee te vervallen.